Átalányadózói tudástár

Jogszabályok

 • Új KATA        2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról
 • Evectv                2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 
 • Szja tv.                1995. évi CXVII. törvénya személyi jövedelemadóról
 • Art                2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • AIR                1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • Helyi adó tv        1990. évi C. törvény a helyi adókról 
 • Szocho tv.         2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról
 • Tbj tv.                 2019. évi CXXII. törvény társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

 

Átalányadóba átjelentkezési határidők

A Régi KATA adózási mód 2022. augusztus 31-i hatállyal törvény erejénél fogva megszűnik, ezért a KATÁ-zó egyéni vállalkozóknak – amennyiben folytatják vállalkozási tevékenységüket – választhatják, hogy az egyéni vállalkozás általános szabályai szerint vagy átalányadózóként folytatják tevékenységüket. Ez utóbbi választása esetén az átjelentkezési határidők vonatkozásában két esetet kell megkülönböztetnünk:

 1. Aki nem jogosult Új KATÁ-t választani az 2022. október 31. napjáig választhatja 2022. szeptember 1-jei visszamenőleges hatállyal az átalányadózást.
 2. Aki viszont jogosult Új KATÁT választani, de – valamilyen oknál fogva – nem választja, annak 2022. augusztus 31-ig jeleznie kell átalányadózási szándékát.

Az az egyéni vállalkozó, aki a fenti – nem jogvesztő – határidőket – mivel igazolási kérelemmel lehet ugyan élni – elmulasztja, az tételes költségelszámolással adózik 2022. évben.

Átalányadózás választásáról a bejelentése

 • Az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni ügyvéd, közjegyző, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenységre jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély) a 22T101
 • Az Ecevtv szerinti egyéni vállalkozók a 22T101E

jelű nyomtatványon teheti meg az ONYA-ban (https://onya.nav.gov.hu/#!/login) vagy ÁNYK nyomtatványkitöltő programban.

Fontos, hogy mindezek mellett az önfoglalkoztatás tényét is be kell jelenteni az átalányadózó vagy a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak, ha biztosított, a biztosítási jogviszonyát be kell jelentenie a 22T1041-es nyomtatványon, mely legegyszerűbben az ONYA-ban tehető meg. A biztosított egyéni vállalkozónak 18,5 % társadalombiztosítási járulékot és 13 % szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a tárgyhót követő hónap 12. napjáig, és havonta be kell vallania a 2258-as bevallásban

Új KATA választására nem jogosultak köre

Nem választhatja az adóalanyiságot az az egyéni vállalkozó

 • akinek az adószámát az állami adó- és vámhatóság a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy aki a bejelentés időpontjában adószám törlésének hatálya alatt áll,
 • saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből (TESZOR 68.20)az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett.

§X0Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó fogalmába nem tartozó egyéb személyek nem választhatják az új katát, ezek:

 • az egyéni ügyvéd,
 • az állatorvos,
 • a közjegyző,
 • az önálló bírósági végrehajtó,
 • az egyéni szabadalmi ügyvivő.

Nem adózhat az új KATA szerint, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:  

 • legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,
 • nyugdíjas: Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,
 • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
 • a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,
 • olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
 • rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül,
 • egyéb vállalkozó: a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül nem kiegészítő tevékenységet folytató, az Evectv. szerint nyilvántartásba nem vett, Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősül,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,
 • nappali tagozatos diák: a köznevelési intézményben, a szakképző intézményben vagy a felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy a 25. életévének betöltéséig idetartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is;

Megszűnik az Új kata alanyiság a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt, továbbá a fizetési számlán jóváírt kamatot.